Có 2 kết quả:

冷酷无情 lěng kù wú qíng冷酷無情 lěng kù wú qíng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) cold-hearted
(2) unfeeling
(3) callous

Từ điển Trung-Anh

(1) cold-hearted
(2) unfeeling
(3) callous