Có 2 kết quả:

离离光光 lí lí guāng guāng離離光光 lí lí guāng guāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

lackluster (look)

Từ điển Trung-Anh

lackluster (look)