Có 2 kết quả:

离心机 lí xīn jī離心機 lí xīn jī

1/2

lí xīn jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

centrifuge

lí xīn jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

centrifuge