Có 2 kết quả:

离子 lí zǐ離子 lí zǐ

1/2

lí zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ion

lí zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ion