Có 2 kết quả:

礼教吃人 lǐ jiào chī rén禮教吃人 lǐ jiào chī rén

1/2

Từ điển Trung-Anh

sufferings brought about by Confucian ethics

Từ điển Trung-Anh

sufferings brought about by Confucian ethics