Có 2 kết quả:

理論貢獻 lǐ lùn gòng xiàn ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ理论贡献 lǐ lùn gòng xiàn ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

theoretical contribution

Từ điển Trung-Anh

theoretical contribution