Có 1 kết quả:

利多卡因 lì duō kǎ yīn

1/1

lì duō kǎ yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lidocaine (loanword)