Có 1 kết quả:

立方公尺 lì fāng gōng chǐ

1/1

lì fāng gōng chǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cubic meter m^3