Có 1 kết quả:

利好 lì hǎo

1/1

lì hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) favorable
(2) good
(3) advantage