Có 1 kết quả:

栗喉蜂虎 lì hóu fēng hǔ

1/1

lì hóu fēng hǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-tailed bee-eater (Merops philippinus)