Có 2 kết quả:

栗喉䴗鹛 lì hóu jú méi ㄌㄧˋ ㄏㄡˊ ㄐㄩˊ ㄇㄟˊ栗喉鶪鶥 lì hóu jú méi ㄌㄧˋ ㄏㄡˊ ㄐㄩˊ ㄇㄟˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-eared shrike-babbler (Pteruthius melanotis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-eared shrike-babbler (Pteruthius melanotis)