Có 1 kết quả:

利令智昏 lì lìng zhì hūn

1/1

lì lìng zhì hūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lose one's head through material greed (idiom)