Có 2 kết quả:

厉目而视 lì mù ér shì厲目而視 lì mù ér shì

1/2

Từ điển Trung-Anh

to cut sb a severe look (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to cut sb a severe look (idiom)