Có 2 kết quả:

历史背景 lì shǐ bèi jǐng歷史背景 lì shǐ bèi jǐng

1/2

Từ điển Trung-Anh

historical background

Từ điển Trung-Anh

historical background