Có 2 kết quả:

栗头八色鸫 lì tóu bā sè dōng ㄌㄧˋ ㄊㄡˊ ㄅㄚ ㄙㄜˋ ㄉㄨㄥ栗頭八色鶇 lì tóu bā sè dōng ㄌㄧˋ ㄊㄡˊ ㄅㄚ ㄙㄜˋ ㄉㄨㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rusty-naped pitta (Hydrornis oatesi)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rusty-naped pitta (Hydrornis oatesi)