Có 2 kết quả:

栗头蜂虎 lì tóu fēng hǔ栗頭蜂虎 lì tóu fēng hǔ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) chestnut-headed bee-eater (Merops leschenaulti)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) chestnut-headed bee-eater (Merops leschenaulti)