Có 2 kết quả:

连本带利 lián běn dài lì ㄌㄧㄢˊ ㄅㄣˇ ㄉㄞˋ ㄌㄧˋ連本帶利 lián běn dài lì ㄌㄧㄢˊ ㄅㄣˇ ㄉㄞˋ ㄌㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) both principal and interest
(2) capital plus profit

Từ điển Trung-Anh

(1) both principal and interest
(2) capital plus profit