Có 2 kết quả:

连番 lián fān連番 lián fān

1/2

lián fān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

repeatedly

lián fān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

repeatedly

Một số bài thơ có sử dụng