Có 2 kết quả:

联合会 lián hé huì聯合會 lián hé huì

1/2

lián hé huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

federation

lián hé huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

federation