Có 2 kết quả:

联合舰队 lián hé jiàn duì ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ聯合艦隊 lián hé jiàn duì ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

combined fleet

Từ điển Trung-Anh

combined fleet