Có 2 kết quả:

联合政府 lián hé zhèng fǔ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ聯合政府 lián hé zhèng fǔ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

coalition government

Từ điển Trung-Anh

coalition government