Có 2 kết quả:

连接器 lián jiē qì連接器 lián jiē qì

1/2

lián jiē qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

connector

lián jiē qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

connector