Có 2 kết quả:

连接至 lián jiē zhì連接至 lián jiē zhì

1/2

lián jiē zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to connect to

lián jiē zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to connect to