Có 2 kết quả:

连接至 lián jiē zhì ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄓˋ連接至 lián jiē zhì ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄓˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to connect to

Từ điển Trung-Anh

to connect to