Có 2 kết quả:

连踢带打 lián tī dài dǎ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧ ㄉㄞˋ ㄉㄚˇ連踢帶打 lián tī dài dǎ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧ ㄉㄞˋ ㄉㄚˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to kick and beat (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to kick and beat (idiom)