Có 2 kết quả:

连系词 lián xì cí連繫詞 lián xì cí

1/2

lián xì cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

copula (linguistics)

lián xì cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

copula (linguistics)