Có 2 kết quả:

连宵 lián xiāo連宵 lián xiāo

1/2

lián xiāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the same night
(2) that very night
(3) successive nights