Có 2 kết quả:

联谊会 lián yì huì ㄌㄧㄢˊ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ聯誼會 lián yì huì ㄌㄧㄢˊ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) association
(2) club
(3) society
(4) party
(5) get-together

Từ điển Trung-Anh

(1) association
(2) club
(3) society
(4) party
(5) get-together