Có 2 kết quả:

连音符 lián yīn fú連音符 lián yīn fú

1/2

lián yīn fú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tuplet (music)

lián yīn fú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tuplet (music)