Có 2 kết quả:

鐮狀細胞血症 lián zhuàng xì bāo xuè zhèng镰状细胞血症 lián zhuàng xì bāo xuè zhèng

1/2

Từ điển Trung-Anh

sickle cell anemia

Từ điển Trung-Anh

sickle cell anemia