Có 2 kết quả:

莲子 lián zǐ蓮子 lián zǐ

1/2

lián zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lotus seed