Có 2 kết quả:

脸色 liǎn sè臉色 liǎn sè

1/2

liǎn sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) complexion
(2) look

liǎn sè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) complexion
(2) look

Một số bài thơ có sử dụng