Có 2 kết quả:

恋歌 liàn gē戀歌 liàn gē

1/2

liàn gē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

love song

liàn gē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

love song