Có 2 kết quả:

鏈接 liàn jiē链接 liàn jiē

1/2

liàn jiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

link (on a website)

liàn jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

link (on a website)