Có 1 kết quả:

尥蹶子 liàn juě zǐ

1/1

liàn juě zǐ [liào juě zi]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đá chân sau, đá hậu, gót