Có 2 kết quả:

恋恋不舍 liàn liàn bù shě戀戀不捨 liàn liàn bù shě

1/2

Từ điển Trung-Anh

reluctant to part

Từ điển Trung-Anh

reluctant to part