Có 2 kết quả:

鏈路層 liàn lù céng链路层 liàn lù céng

1/2

liàn lù céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

link layer

liàn lù céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

link layer