Có 2 kết quả:

鏈球菌 liàn qiú jūn链球菌 liàn qiú jūn

1/2

liàn qiú jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

streptococcus (genus of bacteria)

liàn qiú jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

streptococcus (genus of bacteria)