Có 2 kết quả:

恋物 liàn wù ㄌㄧㄢˋ ㄨˋ戀物 liàn wù ㄌㄧㄢˋ ㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(sexual) fetishism

Từ điển Trung-Anh

(sexual) fetishism

Một số bài thơ có sử dụng