Có 2 kết quả:

恋物狂 liàn wù kuáng戀物狂 liàn wù kuáng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(sexual) fetishism

Từ điển Trung-Anh

(sexual) fetishism