Có 2 kết quả:

炼油 liàn yóu煉油 liàn yóu

1/2

liàn yóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

oil refinery

liàn yóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

oil refinery