Có 2 kết quả:

炼油厂 liàn yóu chǎng煉油廠 liàn yóu chǎng

1/2

Từ điển Trung-Anh

oil refinery

Từ điển Trung-Anh

oil refinery