Có 2 kết quả:

炼之未定 liàn zhī wèi dìng煉之未定 liàn zhī wèi dìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

to spend a long time thinking about sth while unable to reach a decision

Từ điển Trung-Anh

to spend a long time thinking about sth while unable to reach a decision