Có 2 kết quả:

凉茶 liáng chá涼茶 liáng chá

1/2

liáng chá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese herb tea

liáng chá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese herb tea