Có 1 kết quả:

量尺寸 liáng chǐ cùn

1/1

liáng chǐ cùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take sb's measurements