Có 2 kết quả:

粮店 liáng diàn糧店 liáng diàn

1/2

liáng diàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

grain store

liáng diàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

grain store