Có 1 kết quả:

良苦用心 liáng kǔ yòng xīn

1/1

liáng kǔ yòng xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ponder earnestly
(2) to give a lot of thought to sth