Có 2 kết quả:

梁龍 liáng lóng梁龙 liáng lóng

1/2

liáng lóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

diplodocus

liáng lóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

diplodocus