Có 1 kết quả:

良民 liáng mín

1/1

liáng mín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) good people
(2) ordinary people (i.e. not the lowest class)

Một số bài thơ có sử dụng