Có 1 kết quả:

良善 liáng shàn

1/1

liáng shàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

good