Có 2 kết quả:

良种繁育 liáng zhǒng fán yù良種繁育 liáng zhǒng fán yù

1/2

Từ điển Trung-Anh

stock breeding (biology)

Từ điển Trung-Anh

stock breeding (biology)